Zasady utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących
w wydarzeniach organizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą
z siedzibą w Lubinie

§ 1

 1. Niniejszy dokument określa zasady utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników koncertów i innych wydarzeń okolicznościowych organizowanych lub współorganizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie.
 2. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna biorąca udział w koncercie lub innym wydarzeniu okolicznościowym, o których mowa w ust. 1.

§ 2

 1. Podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie (zwanych dalej Wydarzeniem lub Wydarzeniami) przewiduje się utrwalanie wizerunku uczestników Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także transmisję telewizyjną lub internetową Wydarzenia.
 2. Podstawy prawne rozpowszechniania wizerunku uczestnika Wydarzenia:
   1) obowiązujące przepisy prawa- art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych: zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane w przypadku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Dotyczy to sytuacji, gdy wizerunek uczestnika stanowi jedynie nieistotny element całości zdjęcia lub nagrania audiowizualnego.
   2) zgoda uczestnika: udział w Wydarzeniu oznacza udzielenie przez uczestnika nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w zakresie określonym w ust. 3.
 3. Wizerunek uczestnika Wydarzenia może być utrwalany i rozpowszechniany przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie oraz współorganizatorów i sponsorów Wydarzenia do realizacji celów sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych tych podmiotów, poprzez publikację wizerunku w całości lub fragmentach w telewizji, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, jak również w tworzonych przez te podmioty lub na ich zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, również w wersji drukowanej i elektronicznej.
 4. Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie umożliwia zapoznanie się z niniejszym dokumentem w ten sposób, że:
   1) udostępnia dokument w siedzibie Narodowej Orkiestry Dętej przy ul. Mikołaja Pruzi 7-9 w Lubinie;
   2) udostępnia dokument podczas Wydarzenia przed wejściem na salę koncertową lub w sali;
   3) informuje na zaproszeniach o fakcie rejestracji Wydarzenia odsyłając do strony internetowej zawierającej dokument.

Klauzula informacyjna
dla uczestnika wydarzenia

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie przy ul. Mikołaja Pruzi 7-9, zwana dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem poprzez e-mail: sekretariat@nod.lubin.pl lub pisemnie na wskazany adres siedziby.
 3. Państwa dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. lit. a, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych organizowanych przez Administratora oraz promocji tych wydarzeń i działalności Administratora i podmiotów z nim współpracujących, w szczególności w mediach, na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych (filmowych, drukowanych oraz innych formach utrwaleń), a także w celu wykonania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy lub współpracownicy Administratora; podmioty zapewniające obsługę informatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora; podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa; media, wydawnictwa, agencje reklamowe- z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów internetowych, z zachowaniem stosowanych przez te serwisy zasad.
 6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.