Klauzula informacyjna – umowa cywilno-prawna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pracowników jest Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie ul. Mikołaja Pruzi 7, 59-300 Lubin.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 76 300 01 40, e-mail: iodo@amt24.biz

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zz dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • a) sprostowania (poprawienia) danych,
   b) ograniczenia przetwarzania danych
   c) dostępu do danych (w tym kopii tych danych)
   d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (+48) 228607086.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
   b) usunięcia danych
   c) przenoszenie danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcie umowy.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.